Mbouke atò

Chak jou kap pase m’ap eseye konvenk tèt mwen demen ap pi bon men chak jou ki vini li vini ak yon rigwaz pou make pom.

Gen sila ki di se paskem ka sipòte ki fè se mwen BD tj ap bay pote chay menm mtwouve misye gon pwoblèm pèsonèl avem. Te gen yon epok mte konn panse ke tout sa kap rivem lye ak jan lavi a ap fòmem men a chak fwa msoti tet mwen msantim rantre pi fon se tankou chak dwa mfe 5pa avan mfè 25 retounen.

Wi mkonnen wap dim fò,mka jere men depi konbyen tan map ankese,sipòte,jere?

Mrive yon kote msantim fèb,msantim pèdi volonte. M’oblije ap gade lavim kap efondre, chak sa mchwazi kreye pase kou alimèt.

Chak mfè yon jefò pèsonèl mretounen sou ban. Chak fwa mwen sòti tèt mw nn yon pwoblèm mgentan gen 10sou liy ki ap tann mpa janm pran souf souri nn figim chak jou men se mwen ki konnen sakap pase anndanm.

Pafwa mwen mande poukim pat tankou rivyè sa,tout sa ki tap sousim se move tan. Poukim pat yon lòt èt ke yon imen franchman. Jodia mdi tèt mwen tout sa mta fè se jete kòm nn dlo sa epi rete jiskaske m pèdi konesans epi petet aprè yon nonb de jou yo ta va repeche kòm e ensinerel kòm se yon san fanmi nn yon peyi etranje. Epim gade syèl la mrevini sou vye lide a.

Mpoko janm konnen mpase yon mwa ak lajwa,chak fwa kèm kontan otomatikman mgen yon laperèz ki ateri paskem konnen gen yon malè pandye sou tèt mwen. Lavim menm fòje konsa

Mkonnenw pral dim kouraj map diw mèsi e map diw tou sa fè 16lane depi se kouraj ki kenbem an vi. Mresi bouke em pa konnen ki banch poum manyen.

Kelkeswa konsèy ou ta anvi banm nn kenbel pou ou paske pa gen anyenw pral dim ki pral fèm konprann ke mfèt modi. Si map sonje byen manmanm te dim jou li pral akouchem machin fè aksidan avèl.

Depim konnen mgen lespri mwen ap soufri,bò kote manman, fanmi,zanmi e lavi menm pranm pou ti jwèt li. Mtèlman paka goumen ankò mrive nn yon faz msantim sòt, toudi, manfouben moblije kite tt sam redi konstwi koule e chita ap tann jou lanmòm.

Msispann reve,msispann fè pwojè mwen menm sispann motive lòt moun.

Mèsi paskew li mesaj sa mpa konnen si yon jou wa gen chans lim ankò mespere si sa ta fèt se poum ta pote yon lot tèks de jwa. #Florwingoshun

NOU KONN FÈB TOU

A fòs ke w’ap goumen twò lontan ou ka bliye sak rele bonè. A fòs kew toujou ap goumen poye kenbe tèt ou ou ka bliye sosyalizew.

A fòs w’ap konbat twò lontan ou ka bliye sak rele viv.

A fòs w’ap fè sanblan twò lontan ou vin bliye a kisa reyalite a sanble. Men se pa pou lontan. Ou gon jan ou toujou ap souri moun menm rive mande eske w konn gen pwoblèm.

Tandiske ou konn lakay ou ou fè kriz dangwas,nan la vèy ou konn kouche nan siman paralize pa gen pèsonn ki pou edew, kèw konn telman ap palpite fò ou konn di bon jodi a se dènye jou a,tèlman w panse w pwal fin kriz kadyak.

Ou konn chita ou tèlman lwen moun pase devanw,yo panse w wè yo epoutan lespri w ap vagabonde nan milye solisyon.

Moun fò ki toujou ap konseye w la k9nn bzwen soutyen.

Moun fò ki toujou souri a souvan konn pote yon mask pou l pa blese w paskel konnen souri l ap fèw plis byen ke tristès li.

Moun fò ou admire a konn fèb tou,pafwa anndan kabòch li konn gen anpil bgay kap pase men li toujou kenbe kòl ak souri li. Aparans + blòf

Gade moun ki zanmiw lan nan zye pouw konnen si li byen menm si li di w li trè byen. #Florwingoshun

Kisa ki solisyon an menm?

ÈSKE SE CHWA’M?

Ou fèt pòv men siw mouri pòv se fòt ou” fraz sa se fraz anpil moun twouve ki nòmal men mpa konnen si mwen se sèl moun ki wè fraz sa manke kesyone.

Si ou fèt pòv e ou pat janm eseye anyen epi ou mouri pòv se fòt ou mdakò. Men e lè w fèt pòv e oi manyen tout branch ki pou ta ede w avanse epi ou wè se bak w’ap fè ase, toujoi gen yon dekourajman. Ou telman deprime ou oblije rive bay vag, eske la si ou mouri pòv se fòt ou?

Bon petèt,paske se petèt sa w te panse ki desten w lan  se pa ditou sa,petèt se sa ki koz ou toujou pòv.

Men malgre liy drèt sa w kenbe a,si sa pa desten w eske se dwòg, alkòl,adiltè,volè ak lòt move zak ki desten’w?

Bon si se sa genlè anpil nan nou ap mouri pòv wi. Paske fò pou fò ou se Moun gen yon moman si tout sa w fè pa pote anyen nan djakout ou w’ap pèdi pedal. E lè sa gen moun ki pral twouvew lach,men domaj yo pat janm konnen kisaw tap ankese.

Ou konn telman goumen pou w soti tèt ou nan kèk sitiyasyon men lavi rete la li frèt nan bouda w kòmsi tout sa w fè tout jefò tounen kòm frèt pou kale w. Se kòmsi ou menm ou pa dwe janm byen.

O final w’ap mande tèt ou eske se pou w rete pov, an manfouben, an mandyan, elt… jouk ou mouri. Ou menm ap eseye mande si Granmèt la pa konsidere w kòm pitit. Ou menm rive doute si w pa yon timoun modi

Ou tèlman ap doute w rive di GENLÈ SE NAN SWADIZAN syèl la ou pral byen viv vre.

Ou panse ak swisid

men ou refè yon analiz e mande tèt ou: Sila ki ap viv mye ke ou yo ki pa fè okenn jefò yo eske yo gen yon jèn speayal ou bondye nan sousou?

  Wi sa bay remò e se revòltan an menm tan. Wi se vre pafwa se tès lavi ap pase w men eske tès sa se pou tout lavi w pou w’ap soufri. Sak pi enèvan se paske gen solisyon ki parèt devan w men yo ka pa nan gou w. Paske gen karma e ou pa anvi aji pou pitit ou al peye demen.

Men pouki li oblije konsa?

E tout jefò sa yo ki gentan fèt yo,yo pa vo?

Yo di lè li sou an pi fè nwa se jou li pral jou poutan gen moun pou yo sa fè kek tan yo nan fè nwa y’ap tann li jou e poutan fènwa sèmante li pap disparèt.

Eske se fòt moun sa yo si yo mouri pòv paske tan pa tann pèsonn, laj ap monte. Kisa pou yo fè menm?

E prensip yo genyen yo kisa yo dwe fè ak yo?

Mnan konfizyon

#Florwingoshun

Eske Lanmou se sa moun yo di ki lanmou an vre?

Gen yon pòsyon moun ki vle fè kwè e konprann ke lanmou se soufrans, se ensilt, jalouzi ak baton ki prèv li.

Gen yon lòt pòsyon ki di bote li se aparans,lajan e ki vin koz anpil moun jounen jodi pa bay ankenn sakrifis ak jès enpòtans. Sa vin rann nou materyalis, egoyis, opòtinis.

Majorite nan nou koz soufrans yon bann moun ki sensè,ki vle paka jwenn, ki renmen tout bon ap pase mizè anba men moun ki pa menm gen lanmou pou yo,nou koz anpil nn yo aksepte nenpot bgay pou lanmou.

Imajine w ou fè sakrifis nan yon relasyon wi se vre avan tou se volonte w men se lanmou ak senserite ki souvan fè w fè l epi yon jou ou poze moun ki nn vi w la kesyon ou mande l kòman li wè sakrifis ou yo? Epi l reponn ou: ki sakrifis? Mpa wè yo pou anyen non,m pat mande w se ou k te vle fè.

Koman w panse moun sa pral aji aprè w ak yon lòt? Eske w konnen jis ti fraz sa plis tout reaksyon egoyis,opòtinis ou yo ka koz ou kreye yon espès ke menm ou menm ou pa konnen e ke ou pap rive sipòtean ka ou ou ta bizwenmoun sa yon jou?

Sa nou panse si nou ta modere kek bèy lakay an nou tankou: Eseye kiltive là dapresyasyon!

Pafwa yon ti jès yon moun fè konn rann ou tèlman byen,konn tèlman fè enpak sou ou san w pa atann. Konn fè kè w palpite yon fason diferan menm baw pikotman patou m’ap mande eske se pa sa ki lanmou an vre!

Bèl ti sipriz yo,ti atansyon inatandi yo, ti moman souri yo,ti fawouch yo, sakrifis, rete soufri pou yon lòt pafwa san l pa konnen an.

Padon wi petèt m pap viv nan menm mond ake nou men mwen m ta jis renmen konnen eske soufrans, imilyasyon, blesi,demantibile,dechalbore se lanmou vre? Paskem pa wè okenn bote nan mo syo poutan m tande lanmou bèl. #Florwingam

MWEN PÈDI YON ZANMI CHÈ

Gen de zanmi ou posede se ou ase ki konn saw gen nan men’w. Pafwa menm si ou ta eseye eksplike pèsonn pap konprann men fòk ou te ka rive eksplike a tou.

Gen zanmi ou pèdi,ou paka pa jete fot la sou pwòp tèt ou paske gen bgay ou te ka evite pou’w pa pèdi moun sila men se pa nou tout ki gen ase kourày pou nou f’on entwospeksyon vwa pou yon retwospeksyon.

Gen yon zanmi k’AP epole’w an prezans kou absans ou pa fasil,jwenn yon zanmi gason ki pwoteje ‘w, ki renmen’w, ki toujou la pou ou e ki pako janm eseye bo’w pa fasil.

Mwen pèdi yon lamitye ke’m pa kwè m’ap janm jwenn ankò. Mwen deside rantre nan relasyon santimantal ak yon bon zanmi gason ke m te genyen, yon moun ki evite’m lanmò,mwen te renmen konplisite mwen ak li, men domaj sa pa fini byen.

Jounen jodi nou koupe fache akoz lanmou nou ki patap mache byen non selman mpèdi yon nonm men avantou mpèdi yon bon zanmi. Mte renmen tou de men te gen youn ki te gen plis pouvwa. Jwenn lanmou ak zanmitay nan yon sèl moun pa fasil men lèw resi jwenn tou de epi pèdi tou lède se tris franchman sim te ka retounen le tan mpatap janm fè erè sa ankò.

Yo souvan di de bon zanmi souvan fè bon koup se pa ka pa’m m’ap mande eske se pa paske nou twò ògeye?
Eske se pa paske santimanm pou li twòp ki koz sa mte konn sipòte lè nou te zanmi yo,mpa rive dijere yo pandanm avèl? Brèf eksperyans mwen an pa byen fini li kite yon maling pou mwen.

Zanmim nan manke’m,m’anvi tande li k’ap ri, m’anvi tandel kap eksplike mwen yon move bgay ki pase’l pou’m ap konseye’l,m’anvi wèl k’ap souri. M’anvi pataje de bagay avèk li tou k’ap trakase’m nan moman kote li se sèl moun mtap ka debale’m ba li san rezèv. Mpa nye ke mwen renmen li anpil tou men ou ka twouve sa biza lamitye a plis manke’m ke relasyon renmen nou an.

Se pa tout fwa de bon zanmi ka fè yon bon koup,yon bon relasyon plimen e otr. Souvan nou bliye ke gen yon nivo lamitye ou gen ak yon moun pèsonn ni anyen paka brize ke sèlman lanmou. E si nou ta eseye kenbe lamitye nou yo pi fò.

Si nou ta eseye soude plis e evite fè menm erè ak mwen?

An nou kite chak bgay nan plas yo souvan se twòp chèn nou bay revèy la ki koz li gate. Gen santiman ki fèt pou li rete sekrè paske gen bgay ki plis ke sa ou ka pèdi e kew ka pa janm rive ranplase. #Florwingoge

MA DATE DE VOYAGE EST BEAUCOUP PLUS PROCHE QUE MES RÊVES

Deux semaines de cela, depuis un lit d’hôpital je vous fais rire,ça me plaisait de vous voir ricaner,joyeux, ça me faisait vraiment du bien de vous voir épanouit. Parce-qu’à travers vos joies,je trouve mon calme et ma joie.

Certains d’entre vous m’ecrivent pour me dire de garder le pas encore,d’autres me rappellent que je suis un fighter, je n’ai pas le droit de baisser les bras. Vous avez raison même-moi je me donne aussi l’obligation mais il y a les plus grands enemis de l’être vivant qui sont “La maladie et le temps” ils ne font pas de faveur.

Dans le peu qui me reste car je ne sais pas vraiment combien qu’il me reste de temps parce-qu’à chaque jour j’ai pu remarqué que mon voyage est beaucoup plus proche de moi que la reussite de mes rêves,je ne veux pas en perdre plus alors je vais vous confirmer que je vous adore.

En cas ou je pars avant mes 70ans n’oubliez pas de mentionner à ma seule et unique fille que je l’adore, n’oubliez non plus de lui dire qui j’etais. Je vous en supplie n’epargniez pas les parties donc vous detestez. Soyez honnête.

J’ai cru trompé le Soleil avec mes pas on dirait que c’est le Soleil qui m’a trompé avec ces rayons.

La vie est faîte de la mort,la mort prend vie en la vie elle même. Elles sont liées un à l’autre. Je rentrerai bientot ds une salle d’operation il y a pas vraiment de risque pour la raison medicale que je dois me faire opéré mais…

J’ai bien dis qu’il y a pas vraiment de risque mais,je souffre d’autres maladies. Je sais que je rentrerai saine et sauve pour continuer à vous conseiller,vous faire rire de mes blagues stupides. En cas ou je ne rentrerai. Souvenez-vous de mes conseils. Je vous love.

Florwing Oshun

Je vous Love

LE REGARD D’UN ADIEU INVOLONTAIRE

J’ai appris à aimer, comme j’ai appris à marcher. Je suis habitué à dire: désolé, pardon,c’est fini mais je ne suis toujours pas habitué à dire ADIEU. Pourquoi faut-il dire ADIEU? Parce-que tout est éphémère.

Il est tellement difficile de dire ADIEU lorsqu’on veut rester,on cherche des excuses bidons afin de trouver une solution mais dommage la vie est faite de surprises,qu’elles soient bonne ou mauvaises. C’est toujours le destin qui choisira la réponse finale.

Je commence à me perdre, il y a des choses chez moi qui commencent à changer, comme: n’être plus sensible à l’egard des autres. Est ce parce-que j’ai trop été utilisé, abusée?

Ne plus avoir de la patience. Que ce soit en amitié ou en amour. Moindre geste je me casse sans poser des questions,on dirait que je n’ai plus l’art de converser.
Est ce parce-que la limite de ma patience arrive à destination? Est ce parce-que j’ai trop essayé?

Certaines choses changent,d’autres s’effacent sans le vouloir. Vu que la vie est un voyage experimental qui s’accomplit involontairement je me laisse guider mais je ne veux pas me perdre. Même si ma sensibilité a été considérée comme faible,je la préfère Mille fois.

Ça me laisse sans voix.

Le titre a été donné par : Jeannelli & Kathia.

Texte: Florwing Oge

EPI TAN REPATI

Nou tout fèt pou nou viv. Menm si lavi fèt de bon ak move moman, bon ak move moun,bon ak move chwa. Se ekilib lavi sinon lavi t’ap san sans.

Nou tout fèt pou nou ere,menm si pafwa bonè a konn vin de yon moun ki jis la pou’l geri bosko pa’l,oubyen de yon moun ki jis bezwen pwofite.

Nou fèt pou nou souri menm lè gen moman nwa, menm lè gen move okazyon. Toujou kite yon ti espas pou sa.

Nou tout fèt pou EME, pafwa yon senp ti jès ka pwouve si lòv la reyèl ou fek.

Nan 8minit 29segond mrejwenn tout sa mwen di nou yo la. M rejwenn souri,m resanti mwen eme, m rejwenn lajwa e menm anvi viv mwen.

Pafwa m’ap mande eske se li? Nan 8minit 29 segond m santi tout selil ki nan mwen reprann plas, mwen vin gen yon lanmou anpoul pou telman kèm ap bat fò m panse’l sote.

Nan premye minit la m santi tan repati. Mpaka nye sa,m panse M renmen yon moun e menm plis ke sa. Malgre mte deside bay distans paske’m pat konprann sansasyon sa okomansman, ni mpat vle metem nan pozisyon pou’m resoufri epi men menm moun sa fè menm enpak la.

Mte vle konvenk tèt mwen se pat lanmou men yon koutfoudr, mte di tèt mwen si m bay distans m’ap konprann,m’ap fini pa reyalize ke se te jis yon filing o final se manti mt’AP bay tèt mwen 8minit 29 segond lan pwouve tout kontrè a.

Mpaka dekri sansasyon sa men si se li ki lanmou an,m pap ka batay ak li. Eseye pap touye’m. M pa konnen si se ou ki ou a,men si se ou ki ou tout bon an ou mèt kwè ou jwenn zokòt ou a.

E ou menm ou gen yon moun ki mete’w nan menm pozisyon sa deklare’l sa,jodi a se li nou konnen demen pa pou nou,se pa nou tout ki ka jwenn chans reviv yon 8minit29 segond. Gen rankont ou fè, se chimen bonèw li vin montrew. Konsa tou gen lòt se chimen defèt ou men lavi fèt de sa. Se eksperyans yo ki edikasyon lavi a.

Rebalanse tan an favè’w.

Ou fèt pou’w viv,pou’w renmen e eme,ou fèt pou’w souri.

Foure men’w pran bonè’w la jan’w santi’l la.

Repati tan zanmim. #Florwingoge

LES ROSES BLEUES

– Ça a commencé avec des insultes,des menaces pis un jour sans aucun signe avant-coureur, je me suis pris sa main dans la figure. Pendant un instant, nous sommes restés muets, sous le choc. Je me suis touché les lèvres pour voir si je saignais et mes doigts se sont teintés de rouge. Nous avons fixés le problème il m’a apporté des Lys en me disant:

Je n’ai  pas voulu faire ça.

Ça n’arrivera plus jamais.

Je ne te ferais plus jamais de mal.

J’avais juste pété les plombs.

– Il m’a fait des bleus et il m’a apporté des roses ça prouve vraiment qu’il est désolé et qu’il m’aime. Tu sais chaque personne aime à sa façon? Certains brisent les objets en cas de colères, d’autres frappent. Nous (les femmes) sommes leurs moitiés vous savez et on doit les soutenir.

-Il m’a fait des bleus,il m’a apporté des fleurs pourtant c’etait ma faute,je l’avais trompé avec Manuel. Vous savez c’est une façon pour me ramener à l’ordre. Je l’ai pardonné

– Hier soir Luc m’a encore frappé et il ne veut pas arrêter l’alchool. Je suis habitué ça fait maintenant 7ans,il est comme ça quand il est ivre mais je sais qu’il m’aime vous inquietez pas.

– La fois suivante, nous étions dans ma chambre. Nous étions en pleine dispute et, soudain, je me suis retrouvée par terre.

– J’adore quand mon mec me frappe,parfois je fais exprès de faire ce qu’il n’aime pas,parfois je l’insulte juste pour sentir son poing sur mes côtes.

Est ce que l’amour doit faire mal au point de le sentir physiquement? L’amour a pour reputation de briser les cœurs en morceaux,de decevoir mais j’ai jamais entendu que les hyper kicks, ou les Apshaggis se donnent par AMOUR. C’est quoi cette façon d’aimer?

Serieusement mesdames vous trouvez ça normal? Qui se laisse traiter de cette façon? Qui se retrouve dans ce genre de relation toxique?

Pour les objets,je comprends on peut les acheter de nouveau,même si là encore il y a une forte doute. Passer sa colère sur les objets prouve aussi qu’un jour pourrait être vous. Mais accepter de prendre la place des objets et lui trouvé des excuses pendant des années ça fait pitié.

Savez vous que quand les roses deviendront des couronnes vous serez  remplacée? À cause de vous la suivante aura le même sort reservé?

Ça fait 7,10,15ans depuis que ça dure. Avez vous pris le temps d’examiner le regard de votre patron quand vous lui expliquez pourquoi vous avez besoin de quelques jours de congé? Avez vous vu la déception se peindre sur le visage de vos proches quand vous leur dîtes: “J’ai cru qu’il allait changer, mais je me suis trompée.

Vous vous trouvez des excuses comme quoi si une personne n’est pas dans la situation, elle ne saura jamais que c’est difficile de sortir. D’après vous pourquoi l’adjectif contraire existe? C’est pour faire une direction radicalement opposés à ce qui vous met mal a l’aise,ou qui vous nuise.

Ils n’ont pas créé le mot DIVORCE, SÉPARATION pour rien, vous voulez me dire en 15ans vous n’avez jamais eu l’occasion de sortir de cette prison qui affecte vos santés mentale qui demain pourrait aussi affecté vos enfants.

Vous n’avez jamais pensé,en cas ou vous l’aviez dejà pensé. Avez vous osé de vous retirez de ce cercle vicieux? Peut-être qu’à l’heure qu’il est vous connaitriez mieux.

Je me demande est ce parce-que vous n’etiez pas aimé en votre enfance en grandissant vous acceptez le mal comme amour. Si vous appelez ça l’amour, moi qui n’accepte pas qu’on me crie dessus,moi qui discute dans le calme avec mon cheri,moi qui fixe les problèmes sans insultes ni des claques c’est quoi je vis?

Il y a plein de raisons qui poussent les femmes à retourner auprès de leur agresseur: des problèmes financiers, un manque de soutien de la part de leurs amis et de leur famille, et même la crainte des représailles ou parce-que le monde extérieur paraît froid et hostile, ou bien parce que vous vous sentez plus en sécurité quand vous savez où est la marmite.

Petit conseil: Aimez vous d’abord. Les roses bleues sont pour la confiance, la liberté et la sécurité tandis que recevoir des bleus ensuite des ROSES pour se faire pardonné est le signe qu’elles sont la prédiction du bouquet qui sera mis sur votre tombe. #Florwingoge

GEN BAGAY M’PAP DI ANKÒ,POUKISA?

Lanmou pa gen yon kote fiks li deside di li pral fè bitasyon’l. Nou menm kòm moun nou ka fè chwa pou nou di men kote nou vle depoze kè nou,men kote nou vle li ale. Poutan souvan fwa se pa sa ki respekte.

Pouki yon gason ki marye,ki gen fwaye ka di yon fanm deyò li renmen’l epi kou se le kontrè (yon fanm deklare lanmou’l pou yon nèg ki gen nenpòt stati matrimonyàl) yo trete’l de tout non?

Tankou bouzen,cholin menm gason sa yo konn gade yo diferan, konn menm rive aji avèk agresivite? Eske se paske yo anbarase,paske edikasyon nou pa fèt konsa, èske se paske yo pa abitye?

Eske li oblije konsa? Apretou nou an 2020,mpanse gen bgay nou pap janm rive fin abitye ak yo men fok nou konnen nou paka anpeche yon moun renmen nou tou,nou la anpeche yon moun anvayi espas nou,nou ka mete yon moun ki pa pran desizyon nou an konsideradyon nan plas li men aji mal ak yon moun jis paskel di’w li renmenw kite anpil refleksyon.

Eskew konnen akòz de aksyon sa yo gen yon bann moun ki di yo pap rive sou pesonn ankò? Pandan ke yo youn ka renmen lòt epi y”ap soufri. Poukisa?

Paske youn ap tann lòt fè premye pa. E nan moman tann nan gen youn ki te sibi yon desepsyon ki mete laperez lakay li, epi gon lòt ki deside oze ki bon,ki pase devan’l. Epi saw tande akoz de ou li g’on bgay lakay li ki vin mete’l malalèz.

Malgre tout sa’w tande yo SÈL LANMOU K’AP RETE. Pa limite tèt ou jis paske yon moun pa konn kòman pou li jere filing li anvè ou menm,pafwa moun nan konn resanti menm bgay la lefèt li angaje,oubyen li pa konn koman pou’l jere sa, li aji mal ak ou.

Èske chak fwa ou frape pye’w ou diw pap janm mache ankò?

Eske a chak fwa ou mòde lang ou ou di w’ap wete’l nan bouch ou?

Se menm bgay la se foure men’w pou pran bonè pa’w la. Pa limite tèt ou pou pèsonn. Ou gen anvi di yon bgay di’l, ou g’on bgay ou anvi mande, mande’l.

Men pa mete’w apa akòz sa moun pral di,oubyen jan yo pral panse. Nan nenpòt nivo mond lan ta evolye nou tout pap janm sou menm pye destal. Nou pap janm evolye nan menm nivo.

Bay tèt ou prensip,pa limite’l fraz Amòs Exumé

Texte: Florwing

Pic: @cedclearshot